ZHEN GUO ART
About Zhen Guo
zhenguoart_20180201271001.jpg
Article from Jinan Daily Paper July 13, 2001