ZHEN GUO ART
About Zhen Guo
zhenguoart_update_20161009236001.jpg
Article from Jinan Daily Paper July 13, 2001